Παραδοτέο Έργο 9

ΠΕ.9.1

1 Ιστοχώρος (website) υψηλής προσβασιμότητας για το πρόγραμμα.

ΠΕ.9.2

Διάφορες εκδόσεις του & αναβαθμίσεις του εν λόγω ιστοχώρου ανά 3μηνο.
ΠΕ.9.3 Παραστατικά συμμετοχής σε τρία (3) διεθνή συνέδρια.
ΠΕ.9.4 Ανάτυπα & παραστατικά αποδοχής (7) επτά επιστημονικών εργασιών σε διεθνή έγκριτα περιοδικά.
ΠΕ.9.5 Έκδοση ενός (1) διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.
ΠΕ.9.6 Οργάνωση ημερίδας κλεισίματος του προγράμματος & αντίγραφα φωτο-γραφικού υλικού +Παρουσιάσεων σε PowerPoint για την ημερίδα κλεισίματος.

epeedbm logo2013en

Go to top